วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการ การจัดอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย (ระยะสั้น) รุ่นที่ 3

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยมูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันนโยบายภาครัฐโดยมูลนิธิฯ จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างรอบด้านอย่างองค์รวมเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งทางด้านโครงการตามพระราชดำริ การเศรษฐกิจ การเกษตร การสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย การพลังงาน การศึกษา กฎหมาย สังคม เครือข่ายชุมชน ฯลฯ นำมาบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการจัดอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย ระยะสั้น (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3 เพื่อผู้ที่จบจากการอบรม จะได้เป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่วิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งการแนะนำให้ประชาชนได้เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ อย่างกว้างขวางรอบด้าน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 เพื่อสร้างผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ความรู้ได้อย่างองค์รวมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ สู่กลุ่มบุคคลและสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล
2.3 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ

3. เป้าหมาย
1.จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 80 คน
2.ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2552 และ มกราคม - พฤษภาคม 2553 ตารางการดำเนินงาน ( ตามตารางปฏิทิน )

5. วิธีดำเนินการ
5.1 ขั้นเตรียมการ
1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาคส่วน ตามลำดับ
2.จัดเตรียม บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
3.ประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประชาสัมพันธ์โครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 ขั้นดำเนินการ
1.กำหนดวันรับสมัคร และรับสมัคร
2.คัดเลือก และเข้ารับอบรม
5.3 ขั้นประเมินผล
1.เก็บ และรวบรวม ข้อมูล
2.สร้างตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ
3.นำผลที่ได้เข้าสู่กระบวนการวัดในเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ นำผลที่ได้ บูรณาการ จุดอ่อน แก้ไขปรับปรุงจุดแข็งต่อยอดพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การบริหารบุคลากร จัดแบ่งเป็น 3 ทีมงาน ดังนี้ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6.งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละรุ่น
6.1งบประมาณจากมูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย ผู้เข้ารับการอบรม และผู้บริจาค
6.2งบประมาณจากผู้เข้ารับการอบรม 80 ท่านๆ ละ 1,000 บาท รวม 80,000 บาท
แบ่งเป็นประเภทค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าตอบแทน และอื่นๆ
1.วิทยากร 8 ท่าน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ๆ ละ 350 บาท 5วัน รวมเป็นเงิน 3,500 บาท
3.พนักงาน 6 ท่านๆ ละ 150 บาท 5 วัน รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระเป๋า 100 ใบ ๆละ 75 บาท รวมเป็นเงิน 7,500บาท
เครื่องเขียน รวมเป็นเงิน 1,000บาท

ซองใส่บัตร รวมเป็นเงิน 500 บาท สำเนาเข้าเล่มตำราเรียน 100 เล่ม ๆ ละ 150 หน้า ราคาเล่มละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
5.ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
6.ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
7.สำรองจ่ายอื่นๆรวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 116,500 บาท

*** การใช้จ่ายงบประมาณให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นครั้งๆตามเหตุผล และความจำเป็น ***

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ดำเนินการ มูลนิธิ ๑๑๑ไทยรักไทย
8. ผลที่คาดว่าจำได้รับ
8.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิทธิและหน้าที่ในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.2 ได้ผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ความรู้ได้อย่างองค์รวมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ อย่างมีประสิทธิผล

8.3 การดำเนินการกิจกรรมของมูลนิธิฯ สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ

9.ประธานโครงการ นายพศ อดิเรกสาร

10. ผู้เสนอโครงการ และผู้อำนวยการหลักสูตร นายไพรพนา ศรีเสน

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล )
เลขาธิการมูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย


ผู้อนุมัติโครงการ


( นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ )
ประธานมูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 30 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง รวม 4 วัน
วันเริ่มหลักสูตร วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 วันสิ้นสุดหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
( เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2552 และวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2552 เวลาเรียน 09.00 น. - 18.00 น.)
สถานที่ใช้อบรม มูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย
คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อจบการอบรม วุฒิบัตร

หลักสูตรวิชาการ โดยมีคณาจารย์ ดังนี้
1.อาจารย์พงศ์เทพ เทพกาญจนา

2.อาจารย์วิชิต ปลั่งศรีสกุล
3.อาจารย์ปรีชา ธนานันท์
4.อาจารย์พศ อดิเรกสาร
5.อาจารย์คณิน บุญสุวรรณ
6.อาจารย์ไพรพนา ศรีเสน
7.อาจารย์นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์
8.อาจารย์ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

9.อาจารย์นายแพทย์เหวง โตจิราการ
10.อาจารย์สุชน ชาลีเครือ
11.อาจารย์สมเกียรติ ศรลัมพ์
12.อาจารย์วิบูลย์ แช่มชื่น

13.อาจารย์ปานปรีย์ พหิทธานุกร
14.อาจารย์วีระ มุกสิกพงศ์
15.อาจารย์ประเกียรติ นาสิมมา
16.อาจารย์สุชา จุลเพชร

17.อาจารย์โอภาส ภาสบุตร
18.พระอาจารย์จารึก เทวฤทธิ์

การทัศนศึกษานอกสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในวันที่เข้ารับการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
4.เป็นผู้มีความเสียสละ อดทน และเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

การคัดเลือก พิจารณาจากประวัติของผู้สมัคร

คณะกรรมการคัดเลือก
1.นายปรีชา ธนานันท์ ประธานกรรมการ
2.นายพศ อดิเรกสาร รองประธาน
3.ดร.สุภาพ ทองรัตน์ กรรมการ
4.นายไพรพนา ศรีเสน เลขานุการ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1,000 บาท (ชำระเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว)

แบ่งเป็น 1.ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ
2.อาหารว่าง,ผลไม้ 10 มื้อ
3.วัสดุอุปกรณ์
3.1.กระเป๋า
3.2.เครื่องเขียน
3.3.ซองใส่บัตร

3.4.สำเนาเข้าเล่มตำราเรียน
( ไม่รวมค่าทัศนศึกษา )
การรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าอบรม ขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ มูลนิธิ ๑๑๑ ไทยรักไทย เลขที่ 444/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2627-0909 ต่อ 5016, 08-1428-9009, 08-4763-6206 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.)
กำหนดยื่นใบสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 – 12 พฤศจิกายน 2552
แจ้งผลการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

วันเปิดการอบรม วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2522
(เรียนวันเสาร์ –วันอาทิตย์ที่ 21 - 22 และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา09.00น.-18.00น.) วันปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552

วันเริ่มหลักสูตร วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 สิ้นสุดหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552


อาจารย์ไพรพนา ศรีเสน

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น